Nadarjeni otroci

Odkrivanje nadarjenih učencev je strokovno zahtevno opravilo. V postopku odkrivanja sodelujejo učitelji, šolska svetovalna služba, starši in po potrebi zunanji strokovnjaki. Vsak od njih lahko prispeva koristne informacije.

Identifikacija nadarjenih učencev zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje naslednja merila:

1. Ocena učiteljevučitelji podajo oceno o že evidentiranih učencih s pomočjo posebnih ocenjevalnih lestvic, ki zajemajo naslednja področja:

  • učno,
  • voditeljsko,
  • telesno-gibalno,
  • tehnično,
  • literarno,
  • dramsko,
  • glasbeno,
  • likovno,
  • filmsko.

2. Test sposobnosti (Ravenove progresivne matrice)

3. Test ustvarjalnosti (Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja).

Testa sposobnosti in ustvarjalnosti izvede in ovrednoti šolski psiholog. Kot nadarjeni oziroma talentirani so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od obeh testov (test sposobnosti in test ustvarjalnosti) dosegli višji rezultat od 90%.

Ugotovitev o tem, da je učenec nadarjen, se sprejme na sestanku razrednega učiteljskega zbora, na katerem sodelujeta tudi šolska svetovalna služba.

Seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o otroku.

Odkrite nadarjene učence se tekoče spremlja (procesna diagnostika). Dokumentacija o nadarjenih učencih se arhivira na šoli, vodi pa jo šolska svetovalna služba.
(Vir: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci; spletna stran MIZŠ)

Aktivnosti za nadarjene učence

Matematika (dodatni pouk, tekmovanje za Vegovo priznanje, tekmovanje iz razvedrilne matematike, Matemček),

Slovenščina (dodatni pouk in bralna značka, tekmovanje za Cankarjevo priznanje, novinarski krožek, literarni natečaji, nastopi in prireditve),

Angleščina (dodatni pouk in angleška bralna značka, tekmovanje),

Nemščina (nemška bralna značka, obvezni in neobvezni izbirni predmet nemščina),

Fizika (dodatni pouk, tekmovanje za Stefanovo priznanje, astronomija in fizikalni poskusi),

Kemija (dodatni pouk, izbirni predmet: poskusi v kemiji, tekmovanje za Preglovo priznanje),

Biologija (dodatni pouk, tekmovanje iz znanja biologije Proteus in diabetesa),

Tekmovanje Kresnička za učence od 1. do 7. razreda,

Zgodovina (dodatni pouk, tekmovanje),

Šport (obvezni in neobvezni izbirni predmeti iz področja športa, različna tekmovanja),

Likovna umetnost (izbirni predmet: likovno snovanje, likovni natečaji),

Glasbena umetnost (pevski zbor, izbirni predmeti iz področja glasbe, Orffova skupina, pevske revije in nastopi, folklora, šolski band),

Logika (priprave na tekmovanje iz logike in tekmovanje Logična pošast),

Spodbujanje miselnih procesov (učenci od 5.- 9. razreda se lahko vključijo v delavnice spodbujanja miselnih procesov- Miselni orehi in Miselne zanke),

Kviz Male sive celice (priprava na tekmovanje),

Računalniško tekmovanje Bober, obvezni in neobvezni izbirni predmeti iz področja računalništva, interesna dejavnost iz področja računalništva, robotika in programiranje, KUBO robotika,

Tehniško področje (obvezni in neobvezni izbirni predmeti s področja tehnike, interesna dejavnost za 3. triado- od načrta do izdelka),

Gospodinjstvo (priprava na tekmovanje za Zlato kuhalnico, ročna dela),

Šahovski krožek.

Dostopnost