Obvezni in neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2024/2025
8. maja 2024

Seznanjam vas z informacijami glede izbirnih predmetov.

Opis ponujenih obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2024/2025

Predstavitev obveznih izbirnih predmetov za 7., 8. in 9. razred (leto 2024/2025)

IZBIRNI PREDMET: LITERARNI KLUB (7., 8. in 9. razreda)

Pri izbirnem predmetu literarni klub se bomo ukvarjali z branjem in pisanjem leposlovnih besedil, pomemben del pa bo predstavljalo tudi razpravljanje o literaturi. Spoznavali bomo kakovostno slovensko in svetovno književnost, o njej debatirali, predstavljali in utemeljevali svoja stališča ter hkrati poglabljali svoje literarnovedno znanje. Hkrati bomo preizkušali tudi svojo umetniško žilico ter s pisanjem pesmi in različnih literarnih zvrsti in vrst razvijali domišljijo.

 

GLASBENI PROJEKT – ŠOLSKI BEND  (7., 8., 9. razred)

VSEBINA: Ustvarjanje in poustvarjanje glasbenih kompozicij.

CILJI: Učenci usvojijo temeljne tehnike igranja na inštrumente (elektronske, Orffove, posamezne klasične, ljudske,…) in vokalne tehnike; poustvarjajo vokalne, inštrumentalne in vokalno – inštrumentalne vsebine; predstavljajo svoje poustvarjalne in ustvarjalne dosežke na šolskih prireditvah.

DEJAVNOSTI: Izvajanje (pevsko, inštrumentalno), poslušanje, ustvarjanje, interpretiranje.

OCENJEVANJE: Ocenjevanje (področje ustvarjanja, izvajanja – predstavitev na odru).

PRIČAKOVANJA: Nastopi na šolskih in zunajšolskih prireditvah.

PRIPOMOČKI: Notni zvezek.

 

SONCE, LUNA IN ZEMLJA (7., 8. ,9. razred)

VSEBINA: Namen predmeta je, da učenci spoznajo naše osončje in našo bližnjo okolico.

CILJI: Učenci znajo izvajati  in načrtovati preprosta opazovanja, narediti kamero obskuro, razvijati mišljenje s pripravo opazovanj in analizo pridobljenih ugotovitev, razvijati kritičen in strpen odnos do okolice.

DEJAVNOSTI: Praktično delo, reševanje nalog, opazovanje, merjenje,…

OCENJEVANJE: Ocenjevanje teoretičnega znanja in praktičnega dela.

PRIČAKOVANJA: Izdelava plakatov, seminarskih nalog, raziskovalno delo,…

 

IZBIRNI PREDMET: VERSTVA IN ETIKA I, II, III (7., 8. ,9. razred)

Je triletni izbirni predmet v 7., 8. ali 9. razredu, 1 ura na teden (35/ 32 ur letno).

Temeljni cilj predmeta je razširjanje in dopolnjevanje znanja o verstvih in etiki, spoznavanje moralnih razsežnosti medčloveških odnosov in življenjskih vprašanj, navajanje in pripravljanje učencev na zrelo premišljevanje ter sproščen in spoštljiv pogovor o religiji, osebnih in družbenih vprašanjih.

Vsebine: svet: verstva sveta in svetovi verstev; skupnost: medčloveški odnosi, življenje; oseba: samostojnost in odgovornost.

Verske tradicije so v zgodovini in tudi danes vplivale na način soočanja ljudi z etičnimi vprašanji in odgovori nanje. Vpeta so v zgodovino kultur in civilizacij, ki so jih razvijale. Njihovo poznavanje je zato pomembno za osebni razvoj posameznika.

Poleg dela z viri in literaturo ter gradivom na svetovnem spletu so predvideni obiski verskih skupnosti, srečanja s predstavniki verskih skupnosti, priprava razstav obravnavanih tem, ogled filmov….

 

SODOBNA PRIPRAVA HRANE (7., 8. ,9. razred)

VSEBINA: hrana in hranilne snovi, organizem potrebuje hranilne snovi, zdrava prehrana, ritem prehranjevanja, prehrambene navade, kakovost hrane, priprava zdrave hrane

CILJI: spoznajo hranljive snovi, ki jih vsebuje naša prehrana, število celodnevnih obrokov in časovni razmak med njimi ter  posledice nepravilnega prehranjevanja, spoznajo načine shranjevanja posameznih živil, kvarjenje živil in posledice zastrupitev s hrano, spoznajo postopke predpriprave in priprave živil ter spremembe v hranilni vrednosti, spoznajo, da so prehranske navade del našega vsakdanjika in imajo kot take pomemben vpliv pri ohranjanju zdravja, razvijajo sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno odločanje o lastni prehrani predvsem v smislu zagotavljanja zdravja, poglabljajo znanja predvsem v smislu usmerjanja v nadaljnje šolanje na agroživilskih, gostinsko – turističnih in zdravstvenih šolah, razvijajo individualno ustvarjalnost.

DEJAVNOSTI: kuhanje, teoretično učenje

OCENJEVANJE: poročilo/seminarska naloga; praktično delo

PRIČAKOVANJA: usvojiti  znanje o zdravi prehrani, usvojiti osnove kuhanja in si samostojno načrtovati in pripraviti zdrav  obrok

PRIPOMOČKI: velik črtast zvezek, predpasnik, Koch V. : SODOBNA PRIPRAVA HRANE – učbenik za izbirni predmet v 7.,8., in 9. razredu devetletne OŠ

 

NAČINI PREHRANJEVANJA (7., 8. ,9. razred)

VSEBINA: prehranjenost, tradicionalni in drugačni načini prehranjevanja, prehrana v različnih starostnih obdobjih, prehrana v izrednih razmerah

CILJI:  razumejo pomen ustrezne prehranjenosti za zdravje organizma, uporabijo enostavne metode za ugotavljanje stanje prehranjenosti, analizirajo stanje prehranjenosti in izdelajo kartotečne liste, poznajo nacionalne in drugačne načine prehranjevanja,  analizirajo nacionalne jedi na podlagi poznavanja posamezne dežele, pripravijo in senzorno, fiziološko in tehnološko ovrednotijo pripravljeno jed,  analizirajo pozitivne in negativne posledice posameznih vrst načinov prehrane,  ocenjujejo ustreznost in neustreznost načinov prehrane z vidika zagotavljanja dobrega zdravja,  pripravijo in senzorno, fiziološko in tehnološko ovrednotijo pripravljeno jed, usvajajo osnovna napotila za prehrano različnih starostnih skupin prebivalstva, in  pripravijo obrok, usvajajo način prehrane v naravi, usvajajo način prehrane v izrednih razmerah

DEJAVNOSTI: kuhanje, teoretično učenje

OCENJEVANJE: poročilo/seminarska naloga; praktično delo

PRIČAKOVANJA: znajo pripraviti zdrav obrok za različna starostna obdobja, poznajo raznolikost kulinarike Slovenije

PRIPOMOČKI: velik črtast zvezek, predpasnik

 

NEMŠČINA (7., 8. ,9. razred)

CILJI:  Učenci pridobivajo znanje novega tujega jezika, spoznajo kulturo nemško govorečih držav in njihove navade, naučijo se neposredne uporabnosti jezika preko komuniciranja, razumevanja medijev, branja literature, pri delu v dvojicah ali v manjših skupinah, pridobivajo na besedišču in sproti spoznavajo ustrezne slovnične strukture, ter posamezne teme predstavijo s krajšimi govornimi nastopi in s tem tudi na lažji način pridobijo ustno oceno iz predmeta. Učenci s pomočjo narečnih besed, ki jih uporabljamo v vsakdanjem, pogovornem jeziku spoznajo, koliko besed že razumejo in da smo Slovenci veliko besed prevzeli ravno od Nemcev.

DEJAVNOSTI: Snov spoznavajo preko različnih dialogov, pesmi, avtentičnih posnetkov in besedil, preko dela v spletni učilnici in spletnih nalog na šolski nemški spletni strani in preko blogov:

http://deutschmachtmirspass.weebly.com

http://deutschmachtmirspass1.blogspot.si/  (za 7. r.),

http://deutschmachtmirspass2.blogspot.si/  (za 8. r.),

http://deutschmachtmirspass3.blogspot.si/  (za 9. r.),

dodatna uporaba spletnega učbenika in delovnega zvezka za nemščino Maximal, kjer najdemo večji nabor nalog, avtentičnih besedil in avdio ter video posnetkov. Možnost uporabe jezika in preizkus lastnega znanja v enem izmed mest nemškega govornega območja: Celovec/Gradec/Salzburg/Dunaj ali München v kolikor se bo pokazalo zanimanje in se bomo dogovorili za ekskurzijo.

OCENJEVANJE: DA, pisno (1 test na oc. obdobje) in ustno  ocenjevanje znanja (preko govornih nastopov – različne teme)

PRIČAKOVANJA: Po končanih treh letih šolanja (2 x 70 ur – 7. in 8. r. + 64 ur v 9. r.) naj bi učenci dosegli nivo znanja A1 do A2. Priporočljivo je, da se pouk nemščine obiskuje vsa tri leta, saj se snov sistematično nadgrajuje.

PRIPOMOČKI: Velik črtast zvezek za vsa tri leta in učbenik in delovni zvezek Maximal 1, (za 7. razred) Maximal 2, (za 8. razred) in Maximal 2 oz. 3 (za 9. razred; nadaljujemo z Maximal 2 iz 8. r., nato Maximal 3).

KOLIKO ŽE (PO)ZNAM?

 • die Zeitung = »cajtng« (=časopis)
»Übung macht den Meister! = Vaja dela mojstra!«
 • der Rucksack = »ruzak« (= nahrbtnik)
 • die Schaufel = »šaufla, šefla« (=lopata)
 • die Leiter = »lojtra« (= lestev)

 

RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI (7., 8. ,9. razred)

OPIS: Izbirni predmet je enoleten in se lahko izvaja v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole. Namenjena mu je 1 ura tedensko, tj. 35 ur letno, oz. 32 ur v 9. razredu.

Izbirni predmet risanje v geometriji in tehniki je namenjen učencem, ki si želijo spoznati pot izdelka od ideje do realizacije na sodoben računalniško podprt način. Najprej z geometrijskim orodjem narišemo preprosto obliko iz življenja ali naravnega okolja. Zatem isto obliko narišejo z uporabo sodobnih programov. Pri tem primerjajo postopek ročnega in računalniškega dela. Modelirali bomo v 3D prostoru s programom Onshape. S tem bodo učenci svoje zamisli prenesli v tridimenzionalni prostor. Učenci z risanjem razvijajo prostorsko predstavo. Narisane izdelke bomo tudi natisnili na 3D tiskalniku. Pouk je zasnovan praktično – raziskujejo in oblikujejo tridimenzionalne modele preprostih tehničnih predmetov, spoznajo in uporabijo orodja in postopke tridimenzionalnega modeliranja predmetov v virtualnem svetu, razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstave, predstavljanja razmerij, figur in oblik, razumevanja. Predviden strošek materiala za celotno obdobje izvajanja predmeta znaša 10 EUR na učenca.

DEJAVNOSTI: Ročno risanje z geometrijskim orodjem in računalniškim programom, tisk s 3D tiskalnikom.

OCENJEVANJE: Praktični izdelki.

PRIČAKOVANJA: Kreativnost, strpnost, natančnost, potrpežljivost ter zaključen projekt.

PRIPOMOČKI: Geometrijsko orodje (šestilo, geotrikotnik), brezčrtni zvezek A4 (lahko od pouka TIT).

 

LJUDSKI PLESI (7., 8. ,9. razred)

VSEBINA: Učence navajamo na redno plesno-gibno dejavnost ob spremljavi glasbe. Učencem omogoča sprostitev in dobro počutje. Učenci pridobivajo na čustvenem, socialnem, razumskem in tudi umetniškem področju. Sodelujejo z lastno aktivnostjo in ustvarjalnostjo kot posamezniki in v skupini. Seznanijo se s kulturno dediščino, z elementi slovenskih ljudskih plesov, spoznavajo plesne značilnosti različnih predelov Slovenije, učijo se lažjih slovenskih ljudskih plesov  (iz Bele Krajine, Gorenjske, Štajerske in Prekmurja)

Lahko si tudi ogledajo folklorno predstavo.

CILJI:

 • Spoznavati slovensko kulturno dediščino in oblikovati pozitiven odnos do nje.
 • Obvladovati različne ritme in razvijati plesno koordinacijo.
 • Spodbujati domišljijo, samostojnost, kreativnost.
 • Sproščanje in čustveno razbremenjevanje učencev.

DEJAVNOSTI: Ogrevanje telesa, ples, ogled ali izvedba predstave.

OCENJEVANJE: Oceni se zaplesane različne plesne slike, ki jih učenec med seboj povezuje.

Gibanje, plesno držo in usklajenost z glasbo.

PRIČAKOVANJA: Da se učenci pri plesu dobro počutijo in razvijajo občutek za obvladovanje telesa, ritma in prostora.

PRIPOMOČKI: Udobna oblačila in šolski copati.

 

ŠOLSKO NOVINARSTVO (7., 8. in 9. razreda)

Predmet je namenjen vsem zvedavim učencem, ki jih zanima, kaj se dogaja v bližnji in širši okolici, ter jih veseli delo novinarja.

Pridruži se nam pri izbirnem predmetu šolsko novinarstvo, kjer boš pregledoval revije, časopise, spletne portale, pomagal ustvarjati šolski časopis, iskal zanimivosti in pisal/snemal različne novinarske prispevke s terena, se odzival na razne literarne natečaje itd.

 

Predstavitev obveznih izbirnih predmetov za 7. razred (leto 2024/2025)

UREJANJE BESEDIL (7. razred)

VSEBINA: opredelitev informacije in podatka, pisanje in oblikovanje sporočila z urejevalnikom besedil (MS Word in Excel), vnos slikovnega materiala v nalogo, pošiljanje sporočil po elektronski pošti, osnove blokovnega programiranja, spoznavanje računalniške opreme.
CILJI: učenci spoznavajo osnovne pojme računalništva ter vlogo in pomen računalniške tehnologije v sodobni družbi, pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito in uspešno uporabo sodobne računalniške tehnologije za zadovoljevanje svojih in družbenih potreb, razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij in pridobivajo sposobnost samostojnega reševanja problemov.

DEJAVNOSTI: poiščejo informacijo in določijo podatke, spoznavajo računalnik in njegovo opremo, uporabljajo računalnik za oblikovanje in posredovanje preprostih informacij, delo z elektronsko pošto, pišejo nalogo, spoznajo 10-prstno tipkanje, sodelujejo pri urejanju šolskega glasila, z enostavnim vmesnikom spoznajo osnove blokovnega programiranja.

OCENJEVANJE: ocenjevanje teoretičnega in praktičnega dela.

PRIČAKOVANJA: učenec pridobi znanje računalništva za uporabo pri šolskem delu, vsakdanjem življenju in kasneje na delovnem mestu.

PRIPOMOČKI: USB ključek.

OBDELAVA GRADIV LES (7. razred)

OPIS: Učenci bodo izpopolnili svoje znanje s področja obdelave lesa, ki so ga dobili pri predmetu tehnika in tehnologija. Osnovno gradivo je les, ki ga bomo kombinirali z ostalimi materiali: papirna gradiva, umetne mase, kovine ipd. Izdelki bodo uporabni in okrasni. Nekateri bodo narejeni po predhodnih načrtih, nekateri pa po lastnih idejah. Orodja in obdelovalni postopki so praviloma ročni. Od strojev bodo uporabljali vibracijsko žago, električni vrtalni stroj in kolutni brusilnik.

CILJI: Preizkušajo lastnosti in uporabnost različnih vrst lesa, načrtujejo predmete in pri tem uporabijo oziroma sami izdelajo tehnično in tehnološko dokumentacijo, pri izdelavi izdelkov izbirajo primerne obdelovalne postopke in varno uporabljajo ustrezna orodja in stroje, naučijo se ovrednotiti izdelek in poiskati izboljšave, spoznavajo problematiko vpliva tehnike in tehnologije na okolje ter se učijo, kako lahko sami varujemo okolje.

DEJAVNOSTI: Načrtovanje in praktična izdelava predmetov (škatla za orodje, različna stojala, koledar, semafor, družabne igre, kozolček…).

OCENJEVANJE: Ocenjevanje teoretičnega in praktičnega znanja.

 

ŠPORT ZA ZDRAVJE (7. razred)

VSEBINA: športne aktivnosti, s katerimi krepimo zdravje in dobro počutje

CILJI: razvijati gibalne in funkcionalne sposobnosti z namenom izboljšanja kvalitete preživljanja prostega časa; izpopolniti tehnične in taktične elemente posameznih športov z namenom lažje vključitve v rekreativne programe; oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja

DEJAVNOSTI: odbojka, košarka, nogomet, hokej, t-ball, kolesarjenje, hokej, namizni tenis, ultimate frizbi, tek, po izbiri

OCENJEVANJE: tri ocene (odbojka, košarka, nogomet (fantje, dekleta hokej) – ocena igralne uspešnosti)

PRIČAKOVANJA: Učenci bodo osvojili nekaj dodatnih znanj, ki jih bodo lahko v večji meri uporabili v igralnih situacijah.

PRIPOMOČKI: športna oprema, izpravno kolo (predvidoma junija 2024).

 

LIKOVNO SNOVANJE 1 (7. razred)

VSEBINA: Likovno snovanje 1 se izvaja eno uro na teden.

CILJI: Pri teoretičnem in praktičnem delu učenci razvijajo občutljivost zaznavanja, vizualni spomin, domišljijo, motorično spretnost in likovno teoretsko znanje. Z likovnimi izraznimi sredstvi v različnih materialih oblikujejo likovne izdelke po domišljiji, opazovanju pojavov iz narave in okolja ter prevajajo ideje v likovni jezik. Sproščeno in ustvarjalno osmišljajo praktično delo, kjer ustvarjajo v različnih tehnikah slikanja, risanja, grafike, 3D oblikovanja in fotografije.

DEJAVNOSTI: Risanje, slikanje, 3D oblikovanje, uvajanje novih načinov izražanja in tehnik.

OCENJEVANJE: Številčno ocenjevanje izdelkov 1 – 5.

PRIČAKOVANJA: Realizacija kvalitetnih likovnih del, razvijanje ustvarjalnosti, razstava likovnih izdelkov v šolski avli. Predmet likovno snovanje je nadgradnja likovnega znanja in odlična priprava na sprejemni izpit za učence, ki želijo nadaljevati izobraževanje na šolah s poudarkom na likovno umetniških smereh.

POTREBŠČINE: Potrebščine so enake kot pri rednem pouku likovne umetnosti. Učenci občasno dokupijo še kakšno tubo barve, ki jo porabijo, sicer pa je material na razpolago v šoli.

 

Predstavitev obveznih izbirnih predmetov za 8. razred (leto 2024/2025)

MULTIMEDIJA (8. razred)

VSEBINA: multimedija je široko področje računalništva, ki se ukvarja z zajemom, obdelavo, pošiljanjem in shranjevanjem podatkov na računalniku, ki niso zapisani v obliki znakov. Multimedija prav tako spodbuja uporabo elektronskih medijev za shranjevanje multimedijskih vsebin. Pri predmetu bomo spoznali različne multimedijske elemente, programe za obdelavo le-teh in svoje znanje pokazali s sodelovanjem v šolskih projektih.

CILJI IN DEJAVNOSTI: seznanili se boste z osnovnimi multimedijskimi elementi kot so: besedilo, risba, slika, animacija, zvok in video posnetek. Naučili se boste fotografirati in snemati z video kamero in tabličnim računalnikom. Video posnetke boste montirali za objavo na spletni strani šole. Izdelali boste tudi svojo risanko (animirani film). Spoznali boste programe za pripravo multimedijskih predstavitev (MS Office Power point, Canva), poskusili boste izdelati plakat, koledar ipd.

OCENJEVANJE: S številčnimi ocenami bomo ocenjevali postopke nastajanja izdelkov, izdelke same in odnos do predmeta.

PRIČAKOVANJA: Po opravljenih dejavnostih učenci znajo samostojno pripraviti predstavitev z različnimi multimedijskimi vsebinami.

PRIPOMOČKI: USB ključek.

 

ŠPORT ZA SPROSTITEV (8. razred)

VSEBINA: športne aktivnosti, s katerimi pripomoremo k sprostitvi telesa po vsakodnevnih šolskih naporih.

CILJI: razvijati gibalne in funkcionalne sposobnosti z namenom izboljšanja kvalitete preživljanja prostega časa;  izpopolniti tehnične in taktične elemente posameznih športov z namenom lažje vključitve v rekreativne programe;  oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja in do pomena sprostitve po učnih naporih.

DEJAVNOSTI: odbojka, hokej, badminton, nogomet, tenis, odbojka na mivki, kolesarjenje, t-ball, ultimate frizbi, tek.

OCENJEVANJE: Tri ocene (odbojka, hokej, badminton – ocena igralne uspešnosti)

PRIČAKOVANJA: Učenci bodo osvojili nekaj dodatnih znanj (kot nadgradnja pouka športa), ki jih bodo lahko v večji meri uporabili v igralnih situacijah.

PRIPOMOČKI: Športna oprema (isto kot pri pouku športa), izpravno kolo (predvidoma junija 2024).

 

LIKOVNO SNOVANJE 2 (8. razred)

VSEBINA: Likovno snovanje 2 se izvaja eno uro na teden.

CILJI: Pri teoretičnem in praktičnem delu učenci razvijajo občutljivost zaznavanja, vizualni spomin, domišljijo, motorično spretnost in likovno teoretsko znanje. Z likovnimi izraznimi sredstvi v različnih materialih oblikujejo likovne izdelke po domišljiji, opazovanju pojavov iz narave in okolja ter prevajajo ideje v likovni jezik. Sproščeno in ustvarjalno osmišljajo praktično delo, kjer ustvarjajo v različnih tehnikah slikanja, risanja, grafike, 3D oblikovanja in fotografije.

DEJAVNOSTI: Risanje, slikanje, 3D oblikovanje, uvajanje novih načinov izražanja in tehnik.

OCENJEVANJE: Številčno ocenjevanje izdelkov 1 – 5.

PRIČAKOVANJA: Realizacija kvalitetnih likovnih del, razvijanje ustvarjalnosti, razstava likovnih izdelkov v šolski avli. Predmet likovno snovanje je nadgradnja likovnega znanja in odlična priprava na sprejemni izpit za učence, ki želijo nadaljevati izobraževanje na šolah s poudarkom na likovno umetniških smereh.

POTREBŠČINE: Potrebščine so enake kot pri rednem pouku likovne umetnosti. Učenci občasno dokupijo še kakšno tubo barve, ki jo porabijo, sicer pa je material na razpolago v šoli.

 

ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI (8. razred)

Potovanja v daljne dežele, raziskovalne odprave, odkrivanje neznanega je že od nekdaj burilo človekovo domišljijo. Pri izbirnem predmetu je poudarjen odnos med človekom in naravo ter odvisnost človeka od narave. Učenci podrobneje spoznavajo življenje človeka v različnih območjih Zemlje, kjer so pogoji za življenje drugačni kot pri nas. Poudarek je na zanimivostih in razlikah med posameznimi območji.

Predmet se poučuje samo v 8. razredu, eno uro tedensko.

 

OBDELAVA GRADIV UMETNE MASE (8. razred)

VSEBINA: Predmet je vsebinsko vezan na predmet tehnika in tehnologija. Osnovno gradivo za izdelavo izdelkov je umetna masa, ki jo kombiniramo z drugimi gradivi. Delo poteka v tehnični učilnici in delavnici, prevladuje samostojno praktično delo in delo v majhnih skupinah.

CILJI: Preizkušajo osnovne lastnosti gradiv, načrtujejo predmete in pri tem uporabijo oziroma sami izdelajo tehnično in tehnološko dokumentacijo, pri izdelavi izdelkov izbirajo primerne obdelovalne postopke in varno uporabljajo ustrezna orodja in stroje, naučijo se ovrednotiti izdelek in poiskati izboljšave, spoznavajo problematiko vpliva tehnike in tehnologije na okolje ter se učijo, kako lahko sami varujemo okolje.

DEJAVNOSTI: Načrtovanje in praktična izdelava predmetov (stojala, obeski, avtomobilček, hologram…).

OCENJEVANJE: Ocenjevanje teoretičnega in praktičnega znanja.

 

ELEKTROTEHNIKA (8. RAZRED)

OPIS: Skozi praktično delo učenci spoznajo osnovne elektronske elemente in njihovo uporabo, se naučijo spajkati, spoznajo in gradijo uporabna električna vezja, zgradijo različne elektronske napravice, izdelajo pametno igračo-robota (avtomobilček), ki jo je mogoče programirati. Pri predmetu urijo ročne spretnosti, natančnost in razvijajo ustvarjalnost.

DEJAVNOSTI: Poskusi, uporaba spajkalnika, sestavljanje uporabnih vezij, gradnja elektronskih igrač (svetleča novoletna smrečica, tri v vrsto, avtomobilček)

OCENJEVANJE: ocenjevanje teoretičnega in praktičnega znanja

Pri tem izbirnem predmetu je potreben minimalni prispevek za material cca. 30€/učenca letno (za 10 mesecev), preostali znesek za material bodo pokrili donatorji.

POSKUSI V KEMIJI (8. in 9. razred)

VRSTA PREDMETA: enoletni; naravoslovni

OPIS: Učenci bodo že pridobljeno znanje kemije razširili in poglobili. Spoznali bodo pomen kemije kot temeljne naravoslovne vede. Skozi šolsko leto se prepletajo zanimive kemijske vsebine. Najprej spoznamo osnovni kemijski inventar, kemijske pripomočke in tehnike dela. Sledi eksperimentalno delo s katerim osvojimo osnovne veščine kemijskega dela. Eksperimenti so demonstracijski in samostojni. Izvajajo se individualno ali v skupinah.

PREVERJALA IN OCENJEVALA SE BODO NASLEDNJA PODROČJA:

– eksperimentalne spretnosti in veščine

– izdelki učencev (plakati, seminarske naloge)

– procesiranje podatkov (rezultati eksperimentalnega dela in njihova obdelava)

Predstavitev obveznih izbirnih predmetov za 9. razred (leto 2024/2025)

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA (9. razred)

VSEBINA: Računalniška omrežja je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci nadgradijo, poglobijo in razširijo že pridobljena znanja računalništva. Mnogi učenci so prepričani, da že z obvladovanjem računalniških igric poznajo vso potrebno računalniško znanje (pa seveda ni tako). Sodobni človek potrebuje internet. V njem so podatki, ki jih potrebuje za spoznavanje in razumevanje realnosti. Vendar podatki tja niso prišli sami po sebi. Nekdo jih je vanj vpletel. Znanje, kako to storiti čim bolj učinkovito in estetsko, postaja vedno pomembnejše.

CILJI in DEJAVNOSTI: Začeli bomo s spoznavanjem računalniških omrežij in podrobneje spoznali internet (spletne strani, brskalniki, iskalniki). Spoznali bomo računalništvo v oblaku, Arnesove storitve AAI, elektronsko pošto. Naučili se bomo uporabe spletnega jezika HTML z najpogosteje uporabljenimi značkami.  Učenci bodo z vmesnikom WordPress izdelali svojo prvo spletno stran in jo objavili v svetovnem spletu.  Naučili se bomo, kako ustvariti in postaviti zanimivo, dobro in uporabno spletno stran. Učenci bodo sodelovali pri urejanju šolske spletne strani.

OCENJEVANJE: ocenjevanje teoretičnega in praktičnega dela.

PRIČAKOVANJA: Pri predmetu je zaželjeno predhodno znanje dela z računalnikom, saj gre za nadgradnjo in poglobljene vsebine, ki jih učenci po končanem predmetu uporabijo pri izdelavi najrazličnejših spletnih strani in reševanju napak, ki se na omrežju lahko pojavijo.

 

ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO (9. razred)

OPIS: Skozi praktično delo učenci spoznajo osnovne elektronske elemente in njihovo uporabo, se naučijo spajkati, spoznajo in gradijo uporabna električna vezja, zgradijo različne elektronske napravice, izdelajo pametno igračo-robota (avtomobilček), ki jo je mogoče programirati. Pri predmetu urijo ročne spretnosti, natančnost in razvijajo ustvarjalnost.

DEJAVNOSTI: Poskusi, uporaba spajkalnika, sestavljanje uporabnih vezij, gradnja elektronskih igrač (svetleča novoletna smrečica, tri v vrsto, avtomobilček)

OCENJEVANJE: ocenjevanje teoretičnega in praktičnega znanja

Pri tem izbirnem predmetu je potreben minimalni prispevek za material cca. 30€/učenca letno (za 10 mesecev), preostali znesek za material bodo pokrili donatorji.

 

RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA ( 9. razred)

V 9. razredu se učenci pri rednem pouku geografije seznanijo s Slovenijo kot svojo domovino, pri izbirnem predmetu Raziskovanje domačega kraja pa raziskujejo domači kraj in spoznavajo posebnosti življenja v njem, predvsem glede na varstvo okolja.

Vsebine se povezujejo z vsebinami geografije kot obveznega predmeta, jih razširjajo, poglabljajo ter konkretizirajo.

V okviru izbirnega predmeta bomo na različne načine spoznavali življenje v domačem kraju in njegovi ožji ter širši okolici. Preučevali bomo naravnogeografske poteze (kamnine, prsti, rastlinstvo, podnebje, vodovje, …) in družbenogeografske poteze (gospodarstvo, prebivalstvo, oskrba, promet, …) našega okoliša.

 

ODBOJKA (IŠP) (9. razred)

VSEBINA: tehnični in taktični elementi odbojkarske igre

CILJI: izpopolniti tehnične in taktične elemente odbojke; naučiti osnove sojenja odbojke; doživeti vzdušje na odbojkarski tekmi

DEJAVNOSTI: tehnični in taktični elementi, igra 6:6, igra odbojke na mivki, ogled odbojkarske tekme

OCENJEVANJE: Tri ocene (igra, igra + sojenje, igra odbojke na mivki)

PRIČAKOVANJA: Učenci bodo poglobili svoje znanje igranja odbojke. Sposobni bodo samostojno soditi tekmo sošolcev.

PRIPOMOČKI: Športna oprema (isto kot pri pouku športa)

OPOMBA: Za realizacijo tega predmeta  predvidevamo 6 do 10 evrov  dodatnih finančnih sredstev (za stroške prevoza na ogled tekme v Ljubljani).

 

LIKOVNO SNOVANJE 3 (9. razred)

VSEBINA: Likovno snovanje 2 se izvaja eno uro na teden.

CILJI: Pri teoretičnem in praktičnem delu učenci razvijajo občutljivost zaznavanja, vizualni spomin, domišljijo, motorično spretnost in likovno teoretsko znanje. Z likovnimi izraznimi sredstvi v različnih materialih oblikujejo likovne izdelke po domišljiji, opazovanju pojavov iz narave in okolja ter prevajajo ideje v likovni jezik. Sproščeno in ustvarjalno osmišljajo praktično delo, kjer ustvarjajo v različnih tehnikah slikanja, risanja, grafike, 3D oblikovanja in fotografije.

DEJAVNOSTI: Risanje, slikanje, 3D oblikovanje, uvajanje novih načinov izražanja in tehnik.

OCENJEVANJE: Številčno ocenjevanje izdelkov 1 – 5.

PRIČAKOVANJA: Realizacija kvalitetnih likovnih del, razvijanje ustvarjalnosti, razstava likovnih izdelkov v šolski avli. Predmet likovno snovanje je nadgradnja likovnega znanja in odlična priprava na sprejemni izpit za učence, ki želijo nadaljevati izobraževanje na šolah s poudarkom na likovno umetniških smereh.

POTREBŠČINE: Potrebščine so enake kot pri rednem pouku likovne umetnosti. Učenci občasno dokupijo še kakšno tubo barve, ki jo porabijo, sicer pa je material na razpolago v šoli.

 

RETORIKA (9. razred)

VSEBINA: »Stojiš pred razredom in moraš nekaj povedati. Zmedeno iščeš steno, na katero bi se naslonil, misleč, da te bo vsaj malo zavarovala. Roke se ti pričnejo potiti in nervozno mečkaš rob oblačila. Prestopaš se z noge na nogo, z roko se popraskaš za vratom. Pogled upiraš v tla ali v strop ali pa nemočno iščeš pomoč po prostoru. Nato moraš, nesrečnik, še spregovoriti: glas se ti trese, mučni premolki, mašila, v grlu se ti naredi cmok … Gotovo si nihče izmed nas ne bi želel biti še kdaj v podobni situaciji; pa vendar smo v življenju vedno znova (in ne samo v šoli) postavljeni pred izziv javnega govorjenja.  Kako si pomagati iz te zagate? – S pomočjo retorike!«

Retorika je disciplina, ki v različnih oblikah in v različnem obsegu spremlja tako rekoč celotno človeško zgodovino. Namen izbirnega predmeta retorike je učence in učenke seznaniti s pojmi prepričevanja in argumentiranja, s  tehnikami prepričevanja, govorico telesa, ter jih nauči predvsem samostojnega, koherentnega, kritičnega oblikovanja in izražanja stališč ter suverenega javnega nastopa.

TEMATSKI SKLOPI:

 • Predstavitev predmeta
 • Retorične tehnike
 • Argumentacija
 • Sredstva prepričevanja
 • Priprava na govorni nastop
 • Poslušanje govora
 • Učinkovit govorni nastop
 • Govorica telesa

SPLOŠNI CILJI:

Učenci:

 • spoznavajo, kaj je retorika, ter prepoznavajo pomen ustrezne uporabe prvin javnega nastopanja in izražanja svojih stališč v različnih kontekstih;
 • spoznavajo sestavne dele retorične tehnike in argumentacije;
 • krepijo že pridobljene zmožnosti javnega nastopanja;
 • spoznavajo proces celovitega načrtovanja in izvedbe javnega govornega nastopa;
 • razvijajo zmožnost   ustreznega   (samo)opazovanja   in   (samo)vrednotenja javnega govornega nastopa;
 • spoznajo, da retorika ni znanost, ampak je veščina, spretnost oziroma tehnika, s katero uspešno prepričujemo in argumentiramo.
 • Seznanijo se z različnimi dejavniki, ki pripomorejo k dobremu nastopu – urijo se v besedni in nebesedni komunikaciji.

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE:

Učenci pridobijo oceno s pripravo krajših govornih besedil in analizo le-teh. Ob zaključku šolskega leta se pripravijo in izpeljejo učinkovit govorni nastop.

Pridruži se nam pri izbirnem predmetu retorika, kjer boš spoznal, zakaj se je koristno učiti retorike, etiko dialoga, kaj je argumentacija, razliko med dobrimi in slabimi argumenti … Naučili se bomo javnega nastopanja, izražanja svojih stališč in učinkovitega prepričevanja in argumentiranja.

 

PLES (9. razred)

Namen plesnih dejavnosti je navajanje učencev na redno plesno- gibalno dejavnost ob spremljavi glasbe. Ta predstavlja protiutež vsakdanjemu šolskemu delu in sedenju ter omogoča sprostitev in dobro počutje. Pri tem predmetu ne gre za oblikovanje profesionalnih plesalcev, zato vedno poudarjamo, da je vsak gib, ki ga izvajamo ob glasbi – pravilen gib. Spoznamo se z različnimi družabnimi plesi, standardnimi in latinsko-ameriškimi plesi in različnimi ustvarjalnimi koreografijami ob zvokih glasbe, ki nas popelje v zabavo in sprostitev. Tako je izbirni predmet ples že vrsto let tudi zelo dobra podlaga, da učenci lažje in bolj samozavestno zakorakajo v plese, ki se odvijajo na valeti.

 

POSKUSI V KEMIJI (8. in 9. razred)

VRSTA PREDMETA: enoletni; naravoslovni

OPIS: Učenci bodo že pridobljeno znanje kemije razširili in poglobili. Spoznali bodo pomen kemije kot temeljne naravoslovne vede. Skozi šolsko leto se prepletajo zanimive kemijske vsebine. Najprej spoznamo osnovni kemijski inventar, kemijske pripomočke in tehnike dela. Sledi eksperimentalno delo s katerim osvojimo osnovne veščine kemijskega dela. Eksperimenti so demonstracijski in samostojni. Izvajajo se individualno ali v skupinah.

PREVERJALA IN OCENJEVALA SE BODO NASLEDNJA PODROČJA:

– eksperimentalne spretnosti in veščine

– izdelki učencev (plakati, seminarske naloge)

– procesiranje podatkov (rezultati eksperimentalnega dela in njihova obdelava)

 

 

Povezava do prijave preko eAsistenta – Moja šola (tukaj).

Navodila za prijavo preko eAsistenta najdete tukaj.

Opis ponujenih neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2024/2025

Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov za leto 2024/2025

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT

VSEBINA: športne aktivnosti usmerjene v razvoj aerobne vzdržljivosti, moči in koordinacije gibanja.

CILJI:  z redno vadbo vplivati na skladno telesno razvitost;  razumeti odziv organizma na gibanje;  razumeti in spoštovati drugačnost ter izboljšati medsebojno sodelovanje.

 • 4. razred:

DEJAVNOSTI: tekalne igre, aerobika, hokej, igre z loparji, ravnotežne spretnosti, suhi biatlon, akrobatika, skoki z višine, plezanje po umetni plezalni steni, borilni športi, t-ball.

OCENJEVANJE: tri ocene (hokej + badminton, daljši tek v naravnem okolju, skok z višine + skok na mali prožni ponjavi).

 • 5. razred:

DEJAVNOSTI: tekalne igre, aerobika, nordijska hoja, igre z loparji (tenis), žongliranje, hoja s hoduljami, suhi biatlon, akrobatika, spretnostna vožnja s kolesom, plezanje po umetni plezalni steni, borilni športi, t-ball.

OCENJEVANJE: tri ocene (plezanje po plezalni steni, aerobika, spretnostna vožnja s kolesom).

 • 6. razred:

DEJAVNOSTI: tekalne igre, aerobika, sankanje, igre z loparji (tenis), žongliranje, hoja s hoduljami, suhi biatlon, akrobatika, kolesarski izlet, plezanje po umetni plezalni steni, borilni športi, t-ball, hokej na ledu, rugby, frizbi.

OCENJEVANJE: tri ocene (tek v naravnem okolju, badminton, borilne igre)

PRIČAKOVANJA: učenci se bodo ukvarjali s tistimi športi, ki niso pogosto del rednih ur športa. Spoznali bodo tudi številne nove, sodobne športe.

PRIPOMOČKI: športna oprema (isto kot pri rednih urah športa).

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA

CILJI: učenci pridobivajo znanje novega tujega jezika na zabaven in sproščen način preko igre, spoznajo kulturo nemško govorečih držav in njihove navade, pridobivajo na besedišču in nezavedno spoznavajo slovnico (poudarek je na pridobivanju besedišča, ne na slovnici).

DEJAVNOSTI:

 • usvajanje jezika skozi zgodbice in pesmi, preko slik in posnetkov,
 • veliko pogovorov: igra vlog, dialogi …
 • projektno delo (skupna izdelava plakatov in njihova predstavitev),
 • uganke, zanimive in skrivnostne zgodbe, ki spodbujajo otrokovo radovednost,
 • spoznavanje navad in običajev nemško govorečih držav,
 • preko kartic s sličicami in različnih igric,
 • s pomočjo samostojnega delovnega učbenika, ki sem ga na podlagi večletnega poučevanja napisala sama in ga zasnovala tako, da so teme in aktivnosti prilagojene učenčevi radovednosti in njihovim sposobnostim usvajanja jezika in učnemu načrtu,
 • s pomočjo spletnih nalog in pesmi na nemški spletni strani in blogu:

OCENJEVANJE: da; dva testa letno oz. en test na ocenjevalno obdobje, ustne ocene učenci pridobijo s predstavitvijo krajših dialogov, pesmic, plakatov, ki jih predstavijo sami ali v dvojicah ali manjših skupinah.


PRIČAKOVANJA: spoznavanje, prepoznavanje, raba besedišča.
Po končanem triletnem učenju (4.-6. r.) se priporoča nemščino kot obvezni izbirni predmet, saj je triletno obiskovanje N2N dobra podlaga za učenje v zadnjem triletju, kjer se učenci učijo tudi slovnico.


PRIPOMOČKI: velik črtast zvezek za vsa tri leta in mapa, v katero bodo vlagali učne liste, ki jih bodo dobili pri pouku (ob pričetku dobijo natisnjen delovni učbenik Deutsch lernen mit Ollie Eule – 4.r./Deutsch lernen mit Brummi Bär – 5.r./Deutsch lernen mit Leo Löwe – 6.r.).

POMISLI, KOLIKO ŽE ZNAŠ?

Učenci s pomočjo narečnih besed, ki jih uporabljamo v vsakdanjem, pogovornem jeziku spoznajo, koliko besed že razumejo in da smo Slovenci veliko besed prevzeli ravno od Nemcev. Preveri, ali te izraze poznaš tudi ti? – In spoznal/a boš, da je nam, Slovencem, nemščina zelo poznana.

 • die Zeitung = »cajtng« (= časopis)

»Übung macht den Meister! = Vaja dela mojstra!«

 

Deutsch ist prima, Deutsch macht Spaß! = Nemščina je prima, nemščina je zabavna!

 

 • der Rucksack = »ruzak« (= nahrbtnik)
 • die Schaufel = »šaufla, šefla« (= lopata)
 • die Leiter = »lojtra« (= lestev)
 • die Familie = »familija« (= družina)

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET TEHNIKA

VSEBINA: papirna gradiva, les, umetne snovi, konstrukcije

CILJI: Učenci spoznajo namen in pomen tehničnih predmetov, opazujejo in ugotavljajo lastnosti gradiv, ob izdelavi izdelkov (papirna gradiva, les, umetne snovi) pridobivajo znanje in razvijajo ročne spretnosti, oblikujejo ideje za svoj izdelek (ob tem ugotavljajo prednosti in slabosti idej), načrtujejo potek dela, izberejo gradiva, orodje in stroje s katerimi varno izdelujejo predmete, krepijo pozitivno samopodobo, razvijajo sposobnost opazovanja in predstavljanja tehničnih pojavov in naprav, upoštevajo pravila varnosti pri delu, ob delu gojijo sodelovanje v skupini, odgovornost, ekonomičnost ter natančnost in red.

DEJAVNOSTI: Načrtovanje in izdelava uporabnih izdelkov iz različnih materialov, npr. škatlica, periskopa, torbice, žepne svetilke, ptičje krmilnice, peresnice, stojala za knjige, samokolnice, avtomobila, naprave iz sestavljanke, predstavitev izdelkov na spletni strani šole.

OCENJEVANJE: preverja in ocenjuje se znanje (ustno sproti ob delovnem procesu),

proces dela (izdelava izdelka) in rezultat dela (izdelek).

 

Povezava do prijave preko eAsistenta – Moja šola (tukaj).

Navodila za prijavo preko eAsistenta najdete tukaj.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja. Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike. Učencu ni potrebno izbirati predmetov iz obeh sklopov. Tuji jezik se izvaja v obsegu dveh ur tedensko, ostali izbirni predmeti pa so enourni.

Izbirni predmeti so obvezna sestavina učenčevega predmetnika in se ocenjujejo.

Učenec lahko torej izbere s soglasjem staršev:

1. dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko:

 • dva različna enourna predmeta ali
 • tuji jezik, ki je dvourni predmet ali

  2. tri ure izbirnih predmetov tedensko:

  • tri različne enourne predmete ali
  • tuji jezik in en enourni predmet.

  Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. Nekatere vsebine (npr. turistična vzgoja) lahko tečejo izjemoma tudi strnjeno izven rednega urnika (ogledi, izleti …). Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.

  Če je učenec izbral dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni vpisani v spričevalo.

  Če je učenec izbral tri predmete, bodo prav tako ocenjeni vsi trije, vse tri ocene bodo vpisane

  v spričevalo.

  Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno

  Z začetkom šolskega leta prehajanje med izbirnimi predmeti žal ni več mogoče iz objektivnih razlogov (pripravljeni urniki, organizacija prevozov …)

  Učenec, ki je eno leto že obiskoval enoletni izbirni predmet, si ga v naslednjem letu ne more več izbrati.

  Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali le pri eni uri tedensko.

  Na podlagi želja učencev se bomo odločili, katere izbirne predmete bomo v prihodnjem letu izvajali, saj imamo omejeno število predmetov.

  Prijave bodo potekale elektronsko, preko aplikacije eAsistent.

  V izbirnem postopku bomo v največji možni meri upoštevali želje učencev. Če bo število učencev za določen predmet premajhno, bomo izbor uskladili z učenci individualno.

   

  NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (razširjeni program)

  Učenci 4. do 6. razreda se bodo lahko prostovoljno vključili v pouk neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, športa ter tehnike.

  Učenec lahko izbere eno ali dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Izbira lahko med enournimi predmeti: tehnika, šport ali dvourni predmet: tuji jezik.

  Učenec lahko torej izbere s soglasjem staršev:

  1. en enourni predmet ali
  2. dva enourna predmeta ali
  3. en dvourni predmet.

  Neobvezne izbirne predmete mora učenec obiskovati celotno šolsko leto in se številčno ocenjujejo z ocenami od 1 do 5.

  Učenec si sicer lahko izbere vsako leto poljuben neobvezni izbirni predmet, vendar priporočamo, da zaradi nadgradnje znanja obiskuje vsa leta isti predmet.

  Prijave potekajo elektronsko preko eAsistenta od 8. 5. 2024 do 19. 5. 2024.

  Povezava do prijave preko eAsistenta – Moja šola (tukaj).

  Navodila za prijavo preko eAsistenta najdete tukaj.

  Dostopnost