Nadarjeni otroci

Odkrivanje nadarjenih učencev je strokovno zahtevno opravilo. V postopku odkrivanja sodelujejo učitelji, šolska svetovalna služba, starši in po potrebi zunanji strokovnjaki. Vsak od njih lahko prispeva koristne informacije.
Identifikacija nadarjenih učencev zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje naslednja merila:

1. Ocena učiteljev – učitelji podajo oceno o že evidentiranih učencih s pomočjo posebnih ocenjevalnih lestvic, ki zajemajo naslednja področja:

 • učno,
 • voditeljsko,
 • telesno-gibalno,
 • tehnično,
 • literarno,
 • dramsko,
 • glasbeno,
 • likovno,
 • filmsko.

2. Test sposobnosti (Ravenove progresivne matrice).

3. Test ustvarjalnosti (Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja).
Testa sposobnosti in ustvarjalnosti izvede in ovrednoti šolski psiholog. Kot nadarjeni oziroma talentirani so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od obeh testov (test sposobnosti in test ustvarjalnosti) dosegli višji rezultat od 90%.

Ugotovitev o tem, da je učenec nadarjen, se sprejme na sestanku razrednega učiteljskega zbora, na katerem sodelujeta tudi šolska svetovalna služba.
Seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o otroku.
Odkrite nadarjene učence se tekoče spremlja (procesna diagnostika). Dokumentacija o nadarjenih učencih se arhivira na šoli, vodi pa jo šolska svetovalna služba.
(Vir: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci; spletna stran MIZŠ)

AKTIVNOSTI ZA NADARJENE UČENCE:

 • matematika (dodatni pouk, tekmovanje za Vegovo priznanje, tekmovanje iz razvedrilne matematike),
 • slovenščina (dodatni pouk in bralna značka, šolsko novinarstvo, tekmovanje za Cankarjevo priznanje, literarni natečaji, glasilo Lešniki, nastopi in prireditve),
 • angleščina (dodatni pouk in angleška bralna značka, tekmovanje),
 • nemščina (nemška bralna značka, obvezni in neobvezni izbirni predmet nemščina, tekmovanje),
 • fizika (dodatni pouk, tekmovanje za Stefanovo priznanje),
 • kemija (dodatni pouk, izbirni predmet: poskusi v kemiji, tekmovanje za Preglovo priznanje),
 • biologija (dodatni pouk, tekmovanje iz znanja biologije in diabetesa),
 • tekmovanje Kresnička za učence od 1. do 6. razreda,
 • zgodovina (dodatni pouk, tekmovanje),
 • šport (dodatna ura športne vzgoje za športno nadarjene učence, obvezni in neobvezni izbirni predmeti iz področja športa, tekmovanja),
 • likovna umetnost (izbirni predmet: likovno snovanje, likovni natečaji),
 • glasbena umetnost (pevski zbor, izbirni predmeti iz področja glasbe, Orffova skupina, pevske revije in nastopi, folklora),
 • logika (priprave na tekmovanje iz logike in tekmovanje Logična pošast),
 • spodbujanje miselnih procesov (učenci 2. in 3. triade se lahko vključijo v delavnice spodbujanja miselnih procesov, ki jih izvaja Renata Gradišar),
 • kviz Male sive celice (priprava na tekmovanje, Renata Lesar Hržič),
 • računalniško tekmovanje Bober, obvezni in neobvezni izbirni predmeti iz področja računalništva, interesna dejavnost iz področja računalništva, robotika,
 • tehniško področje (projekt: Inovativno reševanje problemov, obvezni in neobvezni izbirni predmeti s področja tehnike),
 • gospodinjstvo (priprava na tekmovanje za Zlato kuhalnico, kuharski krožek),
 • šahovski krožek.
(Visited 100 times, 1 visits today)
Dostopnost